Các sản phẩm tài chính của ADB

Business Guide | Tháng 10 2012

Tài liệu này giới thiệu các sản phẩm tài chính của ADB, bao gồm cho vay theo lãi suất LIBOR (LBL), cho vay bằng đồng nội tệ (LCL) và các sản phẩm quản lý nợ. Tài liệu này giải thích các đặc điểm chính của những loại sản phẩm trên và cung cấp tổng quan về các điều khoản, điều kiện cơ bản của chúng. Mục tiêu của tài liệu này là đem lại hiểu biết rõ ràng hơn về các sản phẩm tài chính của ADB và hỗ trợ Bên vay có đủ thông tin khi quyết định sử dụng chúng.

Contents 

  • Giới thiệu
  • Sản phẩm cho vay theo lãi suất LIBOR
  • Sản phẩm cho vay bằng đồng nội tệ
  • Các sản phẩm quản lý nợ
  • Bảng điều kiện: Khoản vay theo lãi suất LIBOR và các lựa chọn chuyển đổi
  • Bảng điều kiện: Khoản vay bằng đồng nội tệ cho bên vay nhà nước
  • Bảng điều kiện: Cho vay bằng đồng nội tệ đối với các khoản vay của bên vaykhông thuộc nhà nước
  • Thông tin liên hệ