fbpx Ngân Hàng Phát Triển Châu Á Nghiệp Vụ Khu Vực Tư Nhân | Asian Development Bank

Ngân Hàng Phát Triển Châu Á Nghiệp Vụ Khu Vực Tư Nhân

Ấn phẩm | Tháng 8 2018
Ngân Hàng Phát Triển Châu Á  Nghiệp Vụ Khu Vực Tư Nhân

Ấn phẩm này mô tả tóm tắt hoạt động của Vụ Nghiệp vụ Khu vực Tư nhân thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á, mục tiêu hoạt động chính yếu, trọng tâm theo lĩnh vực, danh mục đầu tư và các nghiên cứu điển hình trong năm 2017.

Vụ Nghiệp vụ Khu vực Tư nhân (PSOD) của Ngân hàng Phát triển Châu Á giúp thúc đẩy, cơ cấu và cấp vốn cho các khoản đầu tư của các công ty do tư nhân nắm giữ hoặc do nhà nước bảo trợ trong hàng loạt lĩnh vực ngành nghề trên khắp Châu Á đang phát triển. Trọng tâm hoạt động là các giao dịch khả thi về mặt thương mại, giúp tạo ra nguồn lợi tài chính hấp dẫn trong khi vẫn bám sát sứ mệnh chung của ADB là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều và bền vững với môi trường.