Ngân sách có Trách nhiệm Giới ở Việt Nam: Bình đẳng Giới trong ngành Giao thông Vận tải

Publication | Tháng 10 2019
SHARE THIS PAGE

Bản tóm tắt này cung cấp các phân tích sâu về việc lập ngân sách có trách nhiệm giới để hỗ trợ ngành giao thông vận tải ở Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới.

Giao thông vận tải là một yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia và bình đẳng giới. Các cơ hội tiếp cận công việc được trả lương của phụ nữ giảm xuống khi thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông có trách nhiệm giới. Trong bản tóm tắt này, ADB và UN Women giới thiệu khái niệm lập ngân sách có trách nhiệm giới và khuyến nghị cách thực hiện trong ngành giao thông vận tải ở Việt Nam.

Contents

  • Các Khái niệm về Ngân sách có Trách nhiệm Giới
  • Ngân sách có Trách nhiệm Giới và Giao thông Vận tải
  • Những Kinh nghiệm hay của Quốc tế về Phân tích Ngân sách trong ngành Giao thông Vận tải
  • Giới và các Vấn đề Giao thông Vận tải ở Việt Nam
  • Khuyến nghị Cải thiện Ngân sách có Trách nhiệm Giới trong ngành Giao thông Vận tải ở Việt Nam

Additional Details

Type
Subjects
  • Gender Equality
  • Transport
Countries
  • Viet Nam
Pages
  • 22
Dimensions
  • 8.25 x 8.25