Báo Cáo Tóm Tắt Về Xã Hội Dân Sự: Việt Nam

Publication | Tháng 10 2011
SHARE THIS PAGE

Với mục tiêu nâng cao quan hệ hợp tác giữa ADB và các tổ chức xã hội dân sự (CSO), Trung tâm NGO định kỳ chuẩn bị các báo cáo về những hoạt động của CSO tại một các quốc gia đang phát triển tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Những báo cáo này củng cố thêm nhận thức về vai trò quan trọng của CSOs trong việc thúc đẩy phát triển tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Các báo cáo thường xuyên được Trung tâm NGO chuẩn bị hoặc có đóng góp ý kiến từ cơ quan này.

Báo cáo tóm tắt sau đây trình bày về một tầm nhìn tổng quan của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam.

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB and civil society
Countries
  • Viet Nam
SKU
  • ARM113344