Sổ tay Hướng dẫn về Giới: Các dự án cung cấp nước và vệ sinh

Publication | Tháng 3 2006
SHARE THIS PAGE

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc đi lấy nước, vận chuyển, sử dụng và quản lý nước ăn, thực hiện các hoạt động vệ sinh trong gia đình và ngoài cộng đồng, nhưng không được tham gia vào quá trình ra quyết định của lĩnh vực này.

 Citable URL

Sổ tay này là bản dịch từ nguyên gốc tiếng Anh nhằm hỗ trợ cán bộ và chuyên gia tư vấn trong việc thực hiện các mục tiêu chính sách và chiến lược về giới và phát triển của ADB. Tài liệu hướng dẫn người sử dụng thông qua tất cả các giai đoạn của chu trình dự án/chương trình trong việc xác định về tiếp cận các nguồn lực, vai trò và trách nhiệm, những hạn chế và ưu tiên theo giới trong các dự án cấp nước và vệ sinh và trong việc thiết kế các chiến lược nhạy cảm giới, các hợp phần và các chỉ số để phù hợp với vấn đề giới.

Contents

  • Mục đích của sổ tay
  • Tại sao cần đề cập đến vấn đề giới trong các dự án cấp nước và vệ sinh?
  • Những câu hỏi và hành động chính trong chu trình dự án
  • Phụ lục: Đề cương nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn về giới
  • Tài liệu tham khảo

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • Gender Equality
  • Water
SKU
  • 0247NP