Cơ Chế Đối Tác Toàn Cầu Vì Hợp Tác Phát Triển Hiệu Quả: Ý nghĩa đối với ADB

Publication | Tháng 6 2014

Ấn phẩm này thảo luận về những ưu tiên và nguyên tắc đẩy mạnh Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh cách thức ADB triển khai những cam kết đó.

 Citable URL

Nghị trình về hiệu quả viện trợ đã có sự phát triển trong thập kỷ qua và chuyển đổi trọng tâm từ chỗ cung cấp “viện trợ hiệu quả” đến chỗ đảm bảo “hợp tác phát triển hiệu quả”. Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả được khởi xướng tại Diễn đàn Cấp cao lần thứ Tư về Hiệu quả Phát triển tại Busan năm 2011 đã đánh dấu sự chuyển dịch trọng tâm trên và đề cao vai trò quan trọng của quan hệ đối tác dựa trên các nguyên tắc chung, nhằm hoàn thành các kết quả phát triển. Hội nghị Cấp cao Lần thứ Nhất về Quan hệ Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả tại Mê-hi-cô năm 2014 đã ủng hộ các nguyên tắc Busan và thống nhất về những ưu tiên nhằm duy trì những tiến triển hướng tới hợp tác phát triển hiệu quả.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tham gia vào tiến trình hiệu quả phát triển này và tiếp tục cam kết với các nguyên tắc hợp tác phát triển hiệu quả tại Busan. Ngân hàng sẽ tập trung vào các ưu tiên tại hội nghị Mê-hi-cô như một phần trong việc triển khai những chỉ đạo chiến lược cho tương lai sau kết quả đánh giá giữa kỳ Chiến lược đến năm 2020.

Ấn phẩm này thảo luận về những ưu tiên và nguyên tắc đẩy mạnh Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh cách thức ADB triển khai những cam kết đó. Ấn phẩm này nhằm cung cấp thông tin cho cán bộ ADB và các bên liên quan về những cam kết quốc tế của ADB về hợp tác phát triển hiệu quả và định hướng cho những thảo luận về quan hệ đối tác ở cấp độ quốc gia.

Contents 

  • Quan hệ đối tác để phát triển hiệu quả hơn
  • Các nguyên tắc về hợp tác phát triển hiệu quả: Ý nghĩa đối với ADB?
  • Các ưu tiên tại Hội nghị Cấp cao ở Mê-hi-cô năm 2014: Ý nghĩa đối với ADB?
  • Dự kiến trong thời gian tới về Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả
  • Dự kiến trong thời gian tới cho ADB?

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Managing for Development Results (MfDR)
SKU
  • ARM157649-2

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.