fbpx Nghiên cứu điển hình về Văn phòng Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định Một dẫn chứng sơ bộ về Văn phòng Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định | Asian Development Bank

Nghiên cứu điển hình về Văn phòng Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định Một dẫn chứng sơ bộ về Văn phòng Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định

Nghiên cứu điển hình về Văn phòng Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định Một dẫn chứng sơ bộ về Văn phòng Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định

Tài liệu tóm lược này trình bày các bước cần thực hiện để điều tra về việc Ngân hàng Phát triển Châu Á tuân thủ các thủ tục và chính sách hoạt động của mình, sau khi nhận được đơn thư khiếu nại của những người chịu ảnh hưởng bởi dự án.