fbpx Chức năng giải quyết vấn đề - Nghiên cứu điển hình của Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt: Một dẫn chứng sơ bộ về Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt | Asian Development Bank

Chức năng giải quyết vấn đề - Nghiên cứu điển hình của Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt: Một dẫn chứng sơ bộ về Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt

Chức năng giải quyết vấn đề - Nghiên cứu điển hình của Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt: Một dẫn chứng sơ bộ về Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt

Tài liệu tóm lược này trình bày tổng quan về một tình huống điển hình được xử lý bởi chức năng giải quyết vấn đề của Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt, và liệt kê ra các thủ tục cần thực hiện nhằm giải quyết đơn thư khiếu nại của các nhóm bị ảnh hưởng.