Publications and Documents

Explore our data-rich research, policy analysis, toolkits, guidelines, and other resources on economics and key development topics. Our operational documents are also available in this section.

Rủi ro liêm chính và Cảnh báo đỏ trong Các dự án

Ấn phẩm này chia sẻ những bài học kinh nghiệm về giảm thiểu rủi ro trong các dự án thông qua đánh giá trên các dự án sử dụng nguồn tài chính của ADB.


Displaying 1 - 6 of 6