Sổ tay Tập huấn nhằm Hỗ trợ Giới và Biến đổi Khí hậu theo Mục tiêu Quốc gia

Publication | Tháng 1 2016
SHARE THIS PAGE

Có sự thừa nhận ngày càng tăng rằng với việc trao quyền cho phụ nữ tham gia tích cực vào quá trình giảm phát thải và tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng, các dự án biến đổi khí hậu trở nên thành công, bền vững và công bằng hơn.

Ấn phẩm này nhằm trang bị cho các nhà đào tạo, thực hành và hoạch định chính sách của các cơ quan môi trường và lồng ghép giới hiểu biết về những khái niệm cơ bản và cách tiếp cận các chính sách, chiến lược và biện pháp giảm thiểu có tính tới yếu tố giới. Ấn phẩm này bao quát những khái niệm then chốt về giới và biến đổi khí hậu, và kết thúc bằng những hướng dẫn từng bước cho các nhà hoạch định chính sách và ra quyết định để lồng ghép giới vào trong các chính sách và dự án khí hậu, với những công cụ và bài tập thực hành để hỗ trợ tập huấn về giới và biến đổi khí hậu.

Sổ tay tập huấn này dựa trên một loạt các hội thảo được tiến hành tại Cam-pu-chia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Việt Nam, mô phỏng cách tiếp cận hoạt động của Ngân hàng Phát triển Châu Á về ứng phó biến đổi khí hậu tổng hợp theo mục tiêu quốc gia để tạo điều kiện cho hành động khí hậu có tính tới yếu tố giới. Sổ tay này phù hợp với những độc giả và học viên tham gia tập huấn chưa quen thuộc với các vấn đề biến đổi khí hậu hay khái niệm giới, và các nghiên cứu điển hình trong sổ tay tập huấn có thể được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh quốc gia.

Contents

 • Danh mục các Hình, Bảng, Hộp và Nghiên cứu Điển hình
 • Danh mục các từ viết tắt
 • Giới thiệu
 • Giới và Biến đổi Khí hậu
 • Bối cảnh Chính sách Khí hậu
 • Để tài trợ Khí hậu Mang lại Hiệu quả cho Giảm thiểu Toàn diện
 • Lồng ghép Giới - Từ Chính sách tới Dự án
 • Phụ lục

Additional Details

Type
Subjects
 • Climate change
 • Strengthening policies, governance, and capacities
 • Gender Equality
SKU
 • TIM167945-2
ISBN
 • 978-92-9257-533-5 (Bản in)
 • 978-92-9257-534-2 (e-ISBN)