Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt của quốc gia thành viên

Publication | Tháng 5 2020

Các khoản đầu tư của ADB vào Việt Nam sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông, phát triển đô thị, tiếp cận giáo dục có chất lượng, an ninh y tế, tính bền vững môi trường và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

ADB đã và đang hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ nhằm củng cố, tăng cường và mở rộng phạm vi dịch vụ của lĩnh vực tài chính tại Việt Nam. Những nỗ lực này bao gồm việc cải thiện khung pháp lý và quy định để bảo đảm sự ổn định tài chính, xử lý các khoản nợ xấu và tái cơ cấu ngân hàng. ADB đã hỗ trợ chính phủ xây dựng một môi trường thuận lợi cho việc phát triển các thị trường vốn và thị trường tiền tệ.

ADB hiện đang xây dựng một chiến lược đối tác quốc gia để hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn 2021–2025. Chiến lược mới sẽ tích hợp các ưu tiên trong Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021–2025 của Việt Nam và Chiến lược 2030 của ADB.

Được cập nhật hàng năm, ấn phẩm này cung cấp các thông tin ngắn gọn về các hoạt động của ADB tại quốc gia sở tại kèm theo các thông tin liên lạc.

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB funds and products
Countries
  • Viet Nam

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.