fbpx Cách thức khiếu nại về dự án | Asian Development Bank

Cách thức khiếu nại về dự án

Các hoạt động của ADB tại Việt Nam đòi hỏi tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai, và sự tham gia của người dân. Những người bị ảnh hưởng bởi các dự án do ADB hỗ trợ có thể đề đạt những quan ngại của mình nếu dự án đang hoặc có khả năng gây tổn hại.

Thông tin trên trang này sẽ hướng dẫn độc giả về cách thức khiếu nại lên ADB, cũng như các yêu cầu đối với việc giải quyết khiếu nại.

Ai có thể khiếu nại?

  • Thành viên hoặc các thành viên của một cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một dự án của ADB
  • Một đại diện địa phương (tổ chức xã hội dân sự) của những người bị ảnh hưởng. Nếu khiếu nại được đề đạt thông qua đại diện, cần có những nội dung sau:
  1. tên, chức danh, địa chỉ, và thông tin liên hệ của tổ chức đại diện. Tổ chức này phải được công nhận về mặt pháp lý;
  2. tên của những người bị ảnh hưởng bởi dự án mà khiếu nại được gửi lên nhân danh họ; và
  3. văn bản ủy quyền đại diện có chữ ký [của những người ủy quyền]

Gửi đơn khiếu nại ở đâu?

Những người bị ảnh hưởng bởi dự án được khuyến khích nêu ra vấn đề trước tiên với bộ phận giải quyết khiếu nại ở cấp độ dự án. Xin hãy liên hệ với Chủ dự án, hoặc cán bộ phụ trách dự án của ADB để tìm hiểu thêm thông tin tại http://www.adb.org/projects/country/vie

ADB là nơi cuối cùng để xử lý những khiếu nại này. Chỉ tiếp nhận các khiếu nại có chữ ký theo đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử về địa chỉ sau đây:

Cơ quan Đại diện Thường trú tại Việt Nam (VRM) – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Tầng 3, Tòa nhà Cornerstone Building, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  Tel +844 39331374   Fax +844 39331373   E-mail

Khiếu nại trực tiếp chỉ được tiếp nhận khi có hẹn trước. Xin hãy gọi điện cho:

Cán bộ tiếp nhận khiếu nại: 

Ông Đặng Hữu Cự  Tel +844 39331374 Ext. 145

Quy trình xử lý khiếu nại tại ADB

  1. Tiếp nhận khiếu nại và xác nhận.
  2. Chuyển khiếu nại cho bộ phận giải quyết khiếu nại của dự án, chủ dự án và/hoặc nhóm thực thi dự án.
  3. Theo dõi giải quyết khiếu nại để đảm bảo việc tuân thủ cơ chế khắc phục khiếu nại của dự án.