fbpx Chiến lược Đối tác ADB-Việt Nam | Asian Development Bank

Chiến lược Đối tác ADB-Việt Nam

Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) là nền tảng chính của ADB để thiết kế các hoạt động nhằm mang lại những thanh quả phát triển ở cấp quốc gia. ADB hợp tác với Việt Nam để hoạch định chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch hoạt động quốc gia 3 năm (COBP) để thực hiện chiến lược này.

 • 29 Th11 2019 | Tài liệu thể chế

  Việt Nam: Kế hoạch hoạt động quốc gia (2020-2022)

  Kế hoạch hoạt động quốc gia (COBP) 2020-2022 của ADB cho Việt Nam vẫn nhất quán với các ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của Việt Nam và các hỗ trợ của ADB để thực hiện kế hoạch này trong chiến lược đối tác quốc gia (CPS) 2016-2020.
 • 29 Th11 2019 | Tài liệu thể chế

  Viet Nam: Country Operations Business Plan (2020-2022)

  ADB's country operations business plan (COBP), 2020–2022 for Viet Nam remains consistent with the priorities of the country’s Socio-Economic Development Plan, 2016–2020 and ADB’s support to its implementation under the country partnership strategy (CPS), 2016–2020.
 • 16 Th11 2017 | Tài liệu thể chế

  Việt Nam: Kế hoạch hoạt động kinh doanh quốc gia (2018-2020)

  Kế hoạch kinh doanh hoạt động của quốc gia (COBP), 2018-2020 phù hợp với chiến lược hợp tác quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đối với Việt Nam, 2016-2020 và ba trụ cột dựa trên kết quả của nó: (i) , (ii) tăng tính bao hàm của cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ, và (iii) cải thiện tính bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phù hợp với các định hướng chiến lược của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và phản ánh sự tập trung hoạt động mạnh mẽ hơn, như đã được xác định trong đánh giá giữa kỳ của ADB năm 2020.
 • 16 Th11 2017 | Tài liệu thể chế

  Viet Nam: Country Operations Business Plan (2018-2020)

  The country operations business plan (COBP), 2018–2020 is consistent with the country partnership strategy of the Asian Development Bank (ADB) for Viet Nam, 2016–2020 and its three outcome-based pillars: (i) promoting job creation and competitiveness, (ii) increasing the inclusiveness of infrastructure and service delivery, and (iii) improving environmental sustainability and climate change response.
 • 06 Th10 2016 | Tài liệu thể chế

  Việt Nam: Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2017-2019)

  Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2017-2019) là kế hoạch đầu tiên trong Chiến lược Đối tác Quốc gia (2016-2020) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Kế hoạch này phù hợp với các ưu tiên đề ra trong ba trụ cột kết quả của Chiến lược Đối tác Quốc gia: (i) tăng cường tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, (ii) tăng cường tính bao trùm của cung cấp hạ tầng và dịch vụ, và (iii) nâng cao tính bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • 06 Th10 2016 | Tài liệu thể chế

  Viet Nam: Country Operations Business Plan (2017-2019)

  The country operations business plan (COBP), 2017–2019 is the first under the Asian Development Bank (ADB) country partnership strategy (CPS) for Viet Nam, 2016–2020 and is aligned with priorities identified under the three outcomes-based pillars of the CPS; namely: (i) promoting job creation and competitiveness, (ii) increasing the inclusiveness of infrastructure and service delivery, and (iii) improving environmental sustainability and climate change response. 
 • 09 Th9 2016 | Tài liệu thể chế

  Viet Nam: Country Partnership Strategy (2016-2020)

  This Country Partnership Strategy defines ADB's strategic approach in Viet Nam for 2016–2020.
 • 09 Th9 2016 | Tài liệu thể chế

  Việt Nam: Chiến lược Đối tác Quốc gia (2016-2020)

  Chiến lược Đối tác Quốc gia 2016-2020 của ADB sẽ hỗ trợ cải cách đầu tư và chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều và bền vững với môi trường.
 • 23 Th12 2015 | Tài liệu thể chế

  Viet Nam: Country Operations Business Plan (2016-2018)

  The Country Operations Business Plan (COBP), 2016–2018 of the Asian Development Bank (ADB) for Viet Nam is consistent with the Country Partnership Strategy (CPS), 2012–2015; takes into account initial indications of the priorities to be included in the country’s Socio-Economic Development Plan, 2016–2020; and reflects the sharpening ADB operational focus identified under ADB’s Midterm Review of Strategy 2020.
 • 23 Th12 2015 | Tài liệu thể chế

  Việt Nam: Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2016–2018)

  Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (COBP) giai đoạn 2016–2018 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam nhất quán với Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) giai đoạn 2012–2015; tính đến những định hướng ban đầu về các ưu tiên sẽ được đưa vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (SEDP) giai đoạn 2016–2020; và phản ánh trọng tâm hoạt động của ADB theo Báo cáo đánh giá Giữa kỳ Chiến lược của ADB đến 2020.


Chính sách Truyền thông Công chúng (PCP) ghi nhận tính minh bạch và chịu trách nhiệm là những yếu tố căn bản đối với hiệu quả phát triển. Chính sách này thiết lập những yêu cầu công bố thông tin đối với các tài liệu và thông tin mà ADB xây dựng hoặc yêu cầu được xây dựng.

Cơ chế Chịu trách nhiệm cung cấp một diễn đàn mà ở đó những người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các dự án do ADB tài trợ có thể có tiếng nói và tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề của họ, đồng thời khiếu nại những hành vi được cho là không tuân thủ với các chính sách và quy trình hoạt động của ADB .

Trong quá trình xây dựng các chương trình và chiến lược quốc gia, tài trợ cho các dự án, hoặc khi gọi tên hay dẫn chiếu đến một vùng lãnh thổ hoặc một khu vực địa lý cụ thể trong tài liệu này, Ngân hàng Phát triển Châu Á không có ý định đưa ra bất kỳ phán xét nào về địa vị pháp lý hay các địa vị khác của vùng lãnh thổ hoặc khu vực địa lý đó.