Việt Nam và ADB

Hỗ trợ của ADB cho Việt Nam trong giai đoạn 2024–2026 tập trung hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang nền kinh tế bền vững và thích ứng khí hậu, do khu vực tư nhân dẫn dắt đồng thời tiếp tục các cải cách chính sách.

Việt Nam: Đồng tài trợ

Các hoạt động đồng tài trợ giúp các đối tác tài trợ của ADB, các chính phủ hoặc các cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính đa phương và các tổ chức thương mại có thể tham gia vào việc tài trợ cho các dự án của ADB. Nguồn vốn bổ sung này được cung cấp dưới dạng các khoản vay chính thức và viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ thuật, các khoản tài trợ ưu đãi khác và các khoản tài trợ thương mại chẳng hạn như các khoản vay loại B, các thỏa thuận chuyển đổi rủi ro, các khoản vay song song và đầu tư cổ phần, các khoản đồng tài trợ bảo lãnh và các khoản đồng tài trợ cho các giao dịch theo Chương trình Tài trợ Thương mại của ADB.

Thông tin liên quan

Photo: Asian Development Bank

Các Đối tác Đồng tài trợ

ADB hợp tác với các cơ quan phát triển quốc tế, các thể chế song phương và đa phương, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển mới nổi để tài trợ cho các hoạt động cải thiện cuộc sống của người dân tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.

Photo: Asian Development Bank

Đồng tài trợ Thương mại

ADB hỗ trợ chính phủ các quốc gia thành viên đang phát triển và bên vay là khu vực tư nhân trong việc bảo lãnh nợ với các điều khoản thương mại đối với các dự án của ADB thông qua việc phối hợp với các thể chế tài trợ thương mại.

Photo: Asian Development Bank

Quỹ tài trợ và Nguồn vốn

Phần lớn nguồn vốn cho vay của ADB dành cho các quốc gia có thu nhập thấp đến thu nhập trung bình đến từ nguồn vốn vay thông thường, với lãi suất gần bằng lãi suất thị trường.