Việt Nam và ADB

Hỗ trợ của ADB cho Việt Nam tập trung vào hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và tạo ra một nền kinh tế bền vững và thích ứng khí hậu, do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Các chỉ số kinh tế của Việt Nam

Các số liệu dựa trên báo cáo cập nhật gần nhất về Triển vọng Phát triển Châu Á của ADB trong đó phân tích các vấn đề về phát triển và kinh tế tại các quốc gia đang phát triển của khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Báo cáo này cũng bao gồm cả những dự báo về lạm phát và tỷ lệ tăng trưởng GDP của từng quốc gia trong khu vực.


 

Comparative economic forecasts

Dữ liệu kinh tế cập nhật của Việt Nam so sánh với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á

Xem thêm các dữ liệu

Asian Development Bank and Viet Nam: Fact Sheet

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

Tài liệu thông tin tóm tắt của ADB được cập nhật hàng năm sẽ cung cấp các chỉ số kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như đưa ra các thông tin về hoạt động hỗ trợ của ADB tại quốc gia này kèm theo các thông tin liên lạc.

Asian Development Outlook (ADO) April 2024

Asian Development Outlook

The Asian Development Outlook analyzes economic and development issues in developing countries in Asia.

Key Indicators for Asia and the Pacific 2023

Key Indicators

The Key Indicators for Asia and the Pacific publication presents data regarding the economic, financial, social, and environmental situations in a broad range of countries across the region.

Basic Statistics 2023

Basic Statistics

The Basic Statistics brochure presents data on selected social, economic, and SDG indicators such as population, poverty, annual growth rate of gross domestic product, inflation, and government finance for economies in Asia and the Pacific.